Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Nghị Viên Chi Charlie Nguyen

Lý Do Cho Recall

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN CHI CHARLIE NGUYEN                                               

Thưa Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo rằng chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

  1. Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
  2. Trong tư cách Nghị Viên, ông Chi Charlie Nguyễn cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
  3. Ông Chi từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
  4. Ông Chi và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
  5. Ông Chi tạo cơ hội để thành phố có thể bị kiện kỳ thị tuổi tác khi Ông không liên lạc với các ứng viên Ủy Ban Kế Hoạch, lý do là vì ông muốn chọn người ‘trẻ và năng động” vào chức vụ đó.
Donations